Ключові зміни в системі реабілітації
13 February
Сфера охорони здоров’я України безперервно трансформується та вдосконалюється, саме тому були ухвалені зміни, що стосуються системи сучасної реабілітаційної допомоги. У цій статті розглядаємо нововведення щодо нового підходу в реабілітації та який вплив це матиме на тих, хто потребує реабілітаційної допомоги.
Ключові зміни в системі реабілітації

Отож, які ключові зміни в системі реабілітації запроваджені:

Впровадження Міжнародної класифікації функціонування, обмеження життєдіяльності та здоровʼя (МКФ) у системі реабілітації в Україні

Сучасний підхід у реабілітаційних заходах є невідʼємною складовою політики держави, що піклується про своїх громадян, оскільки повернення людини до повноцінного життя після важкої травми або захворювання є важливим як для окремої особи, так і для країни в цілому.

Пацієнтоцентричність — це основа сучасної системи реабілітації, яку можна досягнути шляхом впровадження новітніх доказових практик, підготовки фахівців з реабілітації та створення нової системи координат, що регулюватиме ці процеси.

Міжнародна класифікація функціонування, обмеження життєдіяльності та здоровʼя (МКФ) є новою філософією, організаційною моделлю та способом документування сучасної реабілітаційної допомоги для тих, хто її потребує.

МКФ є однією з найбільш молодих еталонних класифікацій — її було затверджено Генеральною Асамблеєю ВООЗ тільки в 2001 році, а в Україні МКФ була впроваджена лише у 2022 році як Національний класифікатор функціонування, обмеження життєдіяльності та здоров’я (НК 030:2022). Зараз її застосування разом з Міжнародною класифікацією хвороб (МКХ) дозволяє більш цілісно підходити до питання лікувального процесу в цілому, та реабілітаційного - зокрема.

Реалізація МКФ передбачає використання стандартизованих та валідованих шкал функціонального оцінювання, багато яких застосовувалась ще до затвердження Національного класифікатора. Проблемою було те, що кожна зі шкал оцінювала лише свій напрям, зазвичай не даючи уявлення про загальну картину стану функціонування особи. Натомість впровадження МКФ дозволяє систематизувати отримані на підставі відповідних шкал дані та цілісно оцінювати функціональний стан людини, що, своєю чергою, структурує процес надання реабілітаційної допомоги та дозволяє об’єктивно вимірювати прогрес відновлення та визначати ступінь сталого порушення функціонування.

Таким чином, цінність МКФ полягає у створенні уніфікованої мови та системи координат при організації надання реабілітаційної допомоги для інтеграції фізичних, ментальних та соціальних потреб пацієнтів, ранньої діагностики та виявлення порушень, катамнестичного спостереження, міждисциплінарного підходу взаємодії та обміну інформацією стосовно пацієнтів з порушеннями функціонування.

Керування процесом надання  реабілітаційної допомоги можна охарактеризувати як стратегію розширення можливостей людини, що її потребує. Однією з таких стратегій, заснованих на МКФ, є реабілітаційний цикл, що полегшує структурування, організацію та документування процесу реабілітації, а також допомагає фахівцям з реабілітації, які входять до мультидисциплінарної команди, координувати свої дії. 

Реабілітаційний цикл є одиницею організації надання реабілітаційної допомоги, що включає в себе проведення первинного реабілітаційного обстеження, встановлення мети та завдань реабілітації, призначення, планування та реалізацію програм терапії фахівцями з реабілітації та проведення заключного обстеження з оцінкою результативності наданої допомоги.

 

Реабілітаційний цикл складається з чотирьох послідовних етапів:

  1. Оцінювання є першим етапом, що допомагає встановити медичний та  реабілітаційний діагноз, визначити індивідуальні реабілітаційні потреби, встановити цілі реабілітації, обрати або змінити втручання, а також виявити прогалини в наданні послуг та покращити ефективність надання необхідної допомоги.
  2. Призначення — етап, під час якого визначають склад мультидисциплінарної реабілітаційної команди, залучений до допомоги, встановлюють цілі, обирають реабілітаційні втручання, складають та затверджують індивідуальний реабілітаційний план.
  3. Втручання — безпосередня реалізація індивідуального реабілітаційного плану.
  4. Оцінювання результатів реабілітаційної допомоги є заключним етапом, мета якого полягає у визначенні ефективності наданої реабілітації, подальшому плануванні допомоги та реабілітаційного маршруту. 

 

Процес реабілітації фіксується у електронному вигляді в ЕСОЗ

Завдяки включенню МКФ до електронної системи охорони здоровʼя (ЕСОЗ) керування процесом надання реабілітаційної допомоги стало ефективнішим, адже як лікар фізичної та реабілітаційної медицини, що створює індивідуальний реабілітаційний план, так і члени мультидисциплінарної реабілітаційної команди, що беруть участь в його реалізації, мають змогу фіксувати усі складові реабілітаційного циклу в одному місці - ЕСОЗ - з можливістю доступу до всіх необхідних даних.

Цифровізація документів та використання електронних медичних записів відіграє важливу роль у наданні сучасної кваліфікованої медичної допомоги, оскільки дозволяє реєструвати основну інформацію про пацієнта, план лікування, результати виконаних обстежень і маніпуляцій в електронній системі та миттєво поширювати ці дані між фахівцями, що беруть участь в лікувальному та реабілітаційному процесах. Такі зміни полегшують взаємодію членів мультидисциплінарної реабілітаційної команди між собою, дозволяють структурувати та цілісно оцінювати результати обстежень, а також відстежувати прогрес різних напрямів реабілітаційного процесу, що в сукупності дає більш ефективний результат для конкретного пацієнта у вигляді покращення його функціонального стану, життєдіяльності та подальшого прогнозу.

 

Таким чином, впровадження нового підходу в наданні реабілітаційної допомоги за рахунок введення принципів МКФ та використання електронних медичних записів є важливим та корисним для всіх учасників реабілітаційного процесу та має безпосередній вплив на поліпшення його результату.

facebook коментарі

The non-governmental organization INgenius is a Ukrainian-language medical platform that has been promoting evidence-based medicine among the community of doctors in Ukraine since 2016. Our team has created an open database of translated treatment protocols, analytical articles on reliable treatments, and analysis of fuflomycins. We also organize events for doctors on a highly professional level.
If you want even more evidence-based Ukrainian-language content, more interesting experiments, and practical activities, support us with the help of donors!
The funds raised will be spent on:
- technical support of the site;
- the monthly payment for platforms such as ZOOM, telegram, etc.;
- payment for a designer;
- free events;
- advertising.
Each of your contributions is a contribution to the future not only of our platform but also of the progressive development of evidence-based medicine in Ukraine.
Revolution in you!

 

Help us stay with you

Every penny of yours helps us to keep doing our job

Feedback
+38 (063) 506 10 54
ingeniusua@gmail.com