ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ
про надання благодійної пожертви

Ця Публічна оферта про надання благодійної пожертви (надалі – Оферта) спрямована на невизначене коло фізичних та юридичних осіб (надалі – Благодійник) – відвідувачам сайту INgenius в мережі Інтернет: https://ingeniusua.org (надалі – Сайт), і є офіційною та публічною пропозицією Громадської організації «ІНДЖЕНІУС», код ЄДРПОУ 43422889, зареєстрованої за адресою: 02055, м. Київ, пр-т Петра Григоренка, буд. 26-А, кв. 9, в особі Голови Організації Сидоренка Михайла Ігоровича, який діє на підставі Статуту (надалі  — Організація), укласти договір про надання благодійної пожертви (надалі- Договір), на зазначених нижче умовах.
Метою договору є суспільно корисна мета, яка  полягає у сприянні розвитку української медицини та науки.


1. Терміни та визначення:

Публічна Оферта – чинна пропозиція Організації, розміщена на Сайті, про надання благодійного пожертвування, звернена до необмеженого кола осіб, у тому числі Благодійника. 

Акцепт – повне і безумовне прийняття Публічної оферти шляхом вчинення дій щодо здійснення грошового переказу за допомогою платіжних форм та засобів, розміщених на Сайті, а також шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Організації через установи банків. Моментом Акцепту є дата здійснення грошового переказу та/або зарахування коштів на банківський розрахунковий рахунок Організації. 

Благодійна пожертва – безоплатна передача Благодійником коштів у власність Організації для досягнення певних цілей, передбачених Статутом, а також програмами Організації, відповідно до Статуту Організації та цього Договору.

Благодійник – юридична або дієздатна фізична особа, яка добровільно здійснює один чи декілька видів благодійної діяльності. Для цілей цього Договору Благодійником є особа, яка акцептувала Оферту.

2. Предмет Договору

2.1. Предметом цього Договору є безоплатна та добровільна передача Благодійником у власність Організації грошових коштів шляхом здійснення благодійної пожертви на забезпечення статутної діяльності Організації. Благодійник самостійно визначає обсяг та напрями використання благодійної пожертви.

2.2. Виконання сторонами цього Договору не має на меті отримання прибутку або будь-яких благ для жодної із сторін.
2.3. Сторони підтверджують, що предметом цього Договору не є пряме чи опосередковане отримання прибутку жодною із Сторін.

3. Акцепт Оферти

3.1. Акцепт Оферти означає, що Благодійник згоден з усіма його положеннями, він ознайомлений зі Статутом Організації, який розміщений в електронному вигляді на Сайті Організації, він повною мірою усвідомлює і згоден з предметом Договору, з метою публічного збору пожертв і з правом Організації використовувати частину Благодійної пожертви Благодійника на адміністративні витрати Організації, в розмірі не більшому, ніж це передбачено законодавством України.

3.2. Оферта може бути акцептована Благодійником шляхом перерахування ним грошових коштів (пожертви) на користь Організації за допомогою апаратно-програмного комплексу «LiqPay». Платіжна сторінка розташована на сайті https://www.liqpay.ua/.

3.3. Вчинення Благодійником дій, передбачених п. 3.2 Договору, вважається акцептом Оферти.

3.4. Датою акцепту Оферти і, відповідно, датою укладення Договору є дата надходження грошових коштів від Благодійника на рахунок Організації.

3.5. Благодійник та Організація, керуючись ст. 207, ч. 2 ст. 639, ст. 641, 642 Цивільного кодексу України, погоджуються, що з моменту Акцепту Договір вважається укладеним у письмовій формі. При цьому Сторони погоджуються, що недодержання сторонами письмової форми правочину, не означає його недійсність.

4. Права та обов’язки Сторін

4.1. Організація має право: 
– отримувати Благодійні пожертви і використовувати їх відповідно до предметів та умов цього Договору; 
– без погодження з Благодійником міняти напрямки використання пожертви в межах Статутної діяльності Організації; 
– без погодження з Благодійником використовувати частину Благодійного пожертви на адміністративні витрати Організації, в розмірі не більшому, ніж це передбачено законодавством України. 
4.2. Організація зобов’язана: 
–  надавати на вимогу Благодійника звіт щодо спрямування та цілей використання Благодійної пожертви; 
– у разі використання пожертви всупереч цілям цього Договору, повернути грошові кошти Благодійникові за його письмовою заявою. 
4.3. Права Благодійника: 
– без обмежень за розміром та кількістю разів надавати Організації Благодійну пожертву протягом всього строку дії цього Договору;
– здійснювати контроль за цільовим використанням благодійного пожертвування.


5. Строк збирання коштів

5.1. Публічне збирання коштів триває до моменту припинення діяльності Організацією (в т.ч. шляхом ліквідації), якщо інший строк не буде визначений рішенням Організації, про що Благодійник буде повідомлений шляхом розміщення відповідної інформації на сайті: : https://ingeniusua.org .

6. Інші умови Договору

6.1. Благодійник не в праві вимагати розірвання Договору, за винятком випадків, передбачених законодавством.

6.2. Здійснюючи дії, передбачені цим Договором, Благодійник підтверджує, що ознайомлений з умовами та текстом цього Договору, усвідомлює значення своїх дій, має повне право на їх вчинення і повністю погоджується з умовами цього Договору.

6.3. Шляхом акцептування Оферти Благодійник підтверджує, що цілком і повністю ознайомлений та згоден з його умовами, а також дає дозвіл на обробку своїх персональних даних з метою можливості виконання умов Договору. Дозвіл на обробку персональних даних діє протягом усього строку дії Договору. Крім цього, укладанням Договору, Благодійник підтверджує, що йому повідомлено (без додаткового повідомлення) про права, встановлені Законом України «Про захист персональних даних». Обсяг прав Благодійника, як суб’єкта персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», йому відомий і зрозумілий.

6.4. Благодійник надає згоду на те, що після внесення інформації про себе на сайті Організації та здійснення реєстрації на сайті, його контактна інформація може бути використана Організацією для направлення листів та повідомлень, в тому числі в електронному вигляді. При цьому, Організація зобов’язується не надавати інформацію про контактні дані Благодійника третім особам, крім випадків, прямо передбачених законодавством України. Крім того, Благодійник надає свою згоду, що інформація про нього (зокрема, прізвище, ім’я, по батькові) може бути використана Організацією в засобах масової інформації або на сайті Організації: https://ingeniusua.org .

6.5. Благодійник підтверджує, що на момент акцепту оферти він є дієздатною особою, діє від свого імені, за свій рахунок і в своїх інтересах.

6.6. Організація, діючи як громадська організація, сплачує всі податки і збори, передбачені чинним законодавством України у зв'язку з виконанням Договору.
 

7. Реквізити Організації
 

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ІНДЖЕНІУС»
Код ЄДРПОУ 43422889; р/р UA523807750000026003056135903 
Адреса місцезнаходження: 02055, м. Київ, проспект Петра Григоренка, буд. 26-А, кв.91.